Background Image
Previous Page  12 / 90 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 12 / 90 Next Page
Page Background

10

жылдам дамуы аппараттық және программалық жабдықтар

өндірісі өзіндік құнынын арзандауына, оған қоса АКТ-ның

негізгі даму бағытында программалар мен құрылғылардың

бір-бірімен сәйкес келіп үйлесуіне әкеліп отыр.

АКТ-ны практикаға енгізу жолында туындайтын

мәселелерге салқын қандылықпен карап, оларды шешу

кезінде мектептегі информациялық жүйелердің мынадай

негізгі әлементтеріне әсер ететінін айту керек:

әдістемелік жабдықтау жағына;

мұғалімдер мен әкімшілік органдарын дайындауға;

қолданбалы

программалық

жабдықта-маларға

(әнциклопедиялар, меди-ресурстар, моделъдеу, әкімшшк-

шаруашылық кешенін баскаруға)

базалык программалық платформаға (Windows

операциялық жүйесі + Office);

аппараттык кешенге (компьютерлер, жергілікті желі,

Интернетке крсылу).

Интеллектуалды ұлттық қорларды дамытудың басыңқы

бағыттарына бағытталған бағдарламалар мен білім

технологияларын жетілдіру - саяси маңызды стратегия.

Мұндай процестің маңыздылығы Әкономикалық

ынтымақтасу және жетілдіру ұйымына кіретін көптеген

елдердің

осындай

жоспарларды

тиянақты

түрде

құрастыруынан көрінеді. Мысал ретінде "Тһе National Сгіd

fог Lеаrning" (Ұлыбритания) және "Schulen und Netz"

(Германия) жоспарларын көрсетуге болады, осындай

жоспарларды АҚШ, Қытай, Индия, Индонезия, Оңтүстік

Корея, Тайлан мемлекеттері де жүзеге асыруда. 2000 ж.

аяғында АҚШ Білім министрлігі жасап шыққан Білім

технологияларының

ұлттық

приоритет

ретінде

кдрастырылуы тиіс. Олар білім беру процесінін шет жағында

қалмай, оның негізгі ядросы болып қалыптасуы керек".

Жаңа жоспар негізінде әлектрондық оқыту (е-Lеаrning)

тұжырымдамасы жатыр, оның стратегиялық рөлі бұған дейін