Background Image
Previous Page  4 / 90 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 4 / 90 Next Page
Page Background

УДК 378

ББК 74.58

С19

Саметова Ф.Т., Өскенбаев А.А.

Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру шарттары

:

әдістемелік құрал. – Алматы: Инновациялық технологиялар

институты, 2014. – 85 б.

ISBN 978-601-7021-15-3

Ұсынылып отырған әдістемелік құралда қашықтықтан

оқытудың мақсаттары, ұйымдастыру формалары, техника-

лық оқыту құралдары, оқыту модельдері сипат

т

алған.

УДК 378

ББК 74.58

ISBN 978-601-7021-15-3

© Саметова Ф.Т., Өскенбаев А.А., 2014

© Инновациялық технологиялар институты,

2014