Background Image
Previous Page  5 / 90 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 5 / 90 Next Page
Page Background

3

Мазмұны

Алғы сөз ...................................................................................... 4 I. Қашықтықтан білім берудің алғы шарттары................. 5 II. Қашықтықтан оқытудың технологиялары ................. 13 III. Қашықтықтан оқытудың ерекшеліктері.................... 21 Қашықтықтан білім берудің канонды-дидактикалық жүйесінің негіздері. ............................................................................................ 23 IV. Қашықтықтан оқыту жүйесін құру қағидалары....... 31 Оқу материалдарын тасымалдау құралдары .............................. 39 Қарым-қатынасты ұйымдастыратын құралдар .......................... 40 Қашықтықтан оқытуда электрондық оқулықтарды қолдану.... 43 Бірлескен жұмысты және ұжымдық қарым – қатынасты ұйымдастыратын құралдар............................................................... 44 Ұйымдастыру құралдары ............................................................ 45 Қашықтықтан оқытуды кадрлық қамтамасыз ету ..................... 54 Бір деңгейлі модель...................................................................... 57 Екі деңгейлі модель...................................................................... 58 Қауіпсіздікке қойылатын талаптар ............................................. 59 Оқытушыға негізделген модель .................................................. 63 V. Қашықтықтан оқытудың сәулеті................................... 67 Электронды оқу жүйелері сәулетінің заманауи үлгісі ..... 70 Оқу жүйесінің сәулеті .................................................................. 72 IMS айрықшамалары.................................................................... 76 IMS Content Packaging Specification айрықшамасы. .................. 77 Глоссарий ................................................................................. 82